Schrijf je deze maand in voor een opleiding 'met studiebegeleiding' en ontvang 24% korting op de studiekosten! Gebruik kortingscode 'IEDEREEN24%KORTING' in de winkelwagen.

Academie voor Holistisch Coachen, gevestigd aan de Professor Bronkhorstlaan 10-86, 3723 MB te Bilthoven.

Academie voor Holistisch Coachen te Bilthoven biedt haar opleidingen, nascholingen en cursussen, hierna ook te noemen ‘de dienstverlening’, aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden;

Artikel 1 Algemeen
Academie voor Holistisch Coachen organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen, nascholingen (online) cursussen en verkoopt het Liefdevol Leven handboek en kaartspel. Zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 2 Aanmelding
Na ontvangst door de Academie voor Holistisch Coachen van de inschrijving via de website van de Academie voor Holistisch Coachen, is de deelnemer ingeschreven voor de betreffende opleiding, nascholing of cursus en is de deelnemer verplicht het totale lesgeld van de opleiding/nascholing of de totale kosten van de cursus te betalen, ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen.

Artikel 3 Annulering en uitstel door Academie voor Holistisch Coachen
Academie voor Holistisch Coachen is gerechtigd de dienstverlening uit te stellen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot welke schadevergoeding dan ook, in het geval er sprake is van een te gering aantal deelnemers, o.a. door ziekte van deelnemers, alsmede in het geval dat de samenstelling van de groep van deelnemers naar inzicht van Academie voor Holistisch Coachen, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. Indien er te weinig deelnemers zijn, wordt de dienstverlening uitgesteld of geannuleerd.

Bij uitstel langer dan 6 weken heeft de deelnemer recht op restitutie van eventueel overgemaakt lesgeld/kosten van de cursus. Bij annulering van de opleiding of van de cursus wordt eventueel overgemaakt lesgeld teruggestort.

Als de coördinator van de opleiding/nascholing of van de cursus een deelnemer verzoekt de opleiding/nascholing of de cursus te stoppen, betaalt de deelnemer alleen lesgeld voor de gevolgde lessen/cursusdagen + 5 % administratiekosten over het te restitueren geld. Vooraf overeengekomen vrijstellingen van onderdelen van de opleiding/nascholing of de cursus kunnen in mindering worden gebracht in overleg met de coördinator.

Artikel 4 Annulering door deelnemer
Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de wettelijke 2 weken bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

  1. a) annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
  2. b) bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de deelnemer 25% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd;
  3. c) bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de deelnemer 50% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd;
  4. d) bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de deelnemer 100% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd;

Uitzondering hierop vormen cursussen, workshops en kortdurende opleidingstrajecten van 1 tot en met 6 les-/cursusdagen. In deze gevallen bestaat na inschrijving geen annulerings- en restitutiemogelijkheid en is het volledige lesgeld verschuldigd.
In overleg met Academie voor Holistisch Coachen kan de deelnemer overgaan tot inplaatsstelling door een ander.

Bij afstandsonderwijs (online cursussen en opleidingen) is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

Artikel 5 Beëindiging door deelnemer
De deelnemer kan een gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand (via de website) met betrekking tot een educatieve dienst heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

In geval van ernstige ziekte die het de deelnemer onmogelijk maakt de opleiding/de cursus te continueren, kan restitutie van lesgeld/kosten van de cursus worden aangevraagd voor de verdere lessen/cursusdagen die niet meer gevolgd kunnen worden. Bij de aanvraag van deze restitutie dienen verklaringen te worden overhandigd van de huisarts, een medisch specialist of een erkend natuurgeneeskundig therapeut.

Dit geldt niet voor afstandsonderwijs en de in het kader van deze cursussen/opleidingen afgesloten contracten.

Artikel 6 Aanwezigheid opleiding
Iedere deelnemer aan de opleiding dient ten minste 90% van de lesdagen te volgen. Indien meer dan 10% van de lesdagen verzuimd wordt, behoudt de Academie voor Holistisch Coachen het recht om desbetreffende persoon niet toe te laten tot de examens of geen diploma te geven. Er vindt ook geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lesdagen. Het gehele lesgeld dient volledig te worden betaald.

De Academie voor Holistisch Coachen verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te doen geven die in het lesrooster zijn vermeld. Met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen, voor een vervangende docent wordt gezorgd. Erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, force majeur en tussentijdse beëindiging door deelnemer anders dan in artikel 5 is vermeld, leveren geen vermindering van het lesgeld op. Verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 7 Verzetten of pauzering tijdens het volgen van de opleiding/nascholing of de cursus door deelnemer
De opleiding/de cursus kan door de deelnemer tussentijds slechts éénmaal worden verzet. Bij verzetten van de opleiding/nascholing of cursus brengt de Academie voor Holistisch Coachen €150,- administratiekosten in rekening. In het geval er sprake is van een tussentijdse prijsstijging, wordt deze prijsstijging bij deelnemer in rekening gebracht.
Het verzoek tot het verzetten of pauzering dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie van de Academie. De verzette lesdagen/cursusdagen dienen het eerst volgende moment dat de betreffende dagen weer worden aangeboden te worden gevolgd, tenzij anders afgesproken met de directie. De betaling kan niet verzet worden en deze dient volgens de algemene voorwaarden betaald te worden.

Het verzetten van de opleiding of het nemen van een pauze in de opleiding mag maximaal 1 jaar duren vanaf het moment dat de deelnemer dit schriftelijk of elektronisch heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 8 Betaling
De gefactureerde kosten van deelname aan een opleiding of nascholing dienen binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding door Academie voor Holistisch Coachen ontvangen te zijn. Indien betaling niet voor deze termijn is ontvangen, is Academie voor Holistisch Coachen gerechtigd de deelnemer de toegang tot de deelname aan de dienstverlening te weigeren, onverminderd de plicht van de deelnemer het verschuldigde bedrag alsnog aan Academie voor Holistisch Coachen te voldoen, eventueel verhoogd met rente- en kostenvergoeding. Behalve als de deelnemer zich pas op of na de eerste lesdag aanmeldt. In dit geval dient de deelnemer per direct het lesgeld te betalen.

De kosten voor deelname aan een cursus van 1 – 6 les-/cursusdagen of van online cursussen en/of opleidingen dienen bij inschrijving direct te worden voldaan. Als wordt betaald in termijnen, dienen de betalingstermijnen hierbij in acht te worden genomen.

Als betaling niet heeft plaatsgevonden conform het in dit artikel gestelde, ook niet na herinnering en aanmaning vanuit de Academie voor Holistisch Coachen, dan wordt de inning van het verschuldigde bedrag uit handen gegeven aan een incassobureau.

De buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de incassokosten, ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 35,-. Alle oninbare vorderingen worden door een deurwaarder geïnd. Over alle kosten zal tevens B.T.W. in rekening worden gebracht.

Boeken, examenkosten, reis-, parkeer- en verblijfskosten zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
a) Academie voor Holistisch Coachen behoudt de rechten van het intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, welke rusten op alle door haar verstrekte, althans aan de deelnemer(s) ter beschikking gestelde cursusmateriaal, zoals syllabi, boekwerken, sheets, grafieken, lesroosters, video’s, audiobestanden en cursusmethoden etc., behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen anders luidend beding.

  1. b) Het zonder uitdrukkelijk en voorafgaande schriftelijke toestemming van Academie voor Holistisch Coachen verveelvoudigen en of verspreiden van de ter beschikking gestelde materialen als genoemd in Artikel 9a maakt de deelnemer schadeplichtig.
  2. c) Het is ter beoordeling van Academie voor Holistisch Coachen of zij gevolg geeft aan een verzoek tot toezending van cursusmaterialen zonder dat deelname mogelijk is (gebleken).

Artikel 10 Aansprakelijkheid
De Academie voor Holistisch Coachen is niet aansprakelijkheid voor enige vorm van fysiek of mentaal letsel, verlies en diefstal van en schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers of derden. Noch binnen de vestigingen van de Academie voor Holistisch Coachen, noch buiten de vestigingen, als activiteiten plaatsvinden in naam van de Academie voor Holistisch Coachen of in het verlengde liggen van de activiteiten van de Academie voor Holistisch Coachen.

Artikel 11 Privacy
De Academie voor Holistisch Coachen gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door deelnemers aan haar wordt verstrekt. De Privacyverklaring van de Academie voor Holistisch Coachen is te vinden op de homepage van haar website.

Voor de uitlegging van deze overeenkomst tot het volgen van een opleiding, nascholing of cursus wordt domicilie gekozen te Amersfoort. Te allen tijde is het Nederlands Recht van toepassing.